นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Policy to resolve complaints)
 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.ktc101.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
 
 www.ktc101.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 www.ktc101.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.ktc101.com ได้ 3 ช่องทาง คือ
 
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
 • ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง  www.ktc101.com  และส่งมาตามที่อยู่ของ 

  บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด 
  173-175-177 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 • ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 • ได้ที่ อีเมล : sale@ktc101.comของ www.ktc101.com

ช่องทางที่ 3 ติตต่อผ่านทาง เว็บไซด์

 • ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซด์  www.ktc101.com โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า  "ติดต่อเรา" 
  ** แบบฟอร์มติดต่อกลับ อยู่ด้านล่างถัดจากแผนที่ลงมา ในหน้า "ติดต่อเรา" 
 • ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซด์  www.ktc101.com โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า  "เว็บบอรด์"
 • ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซด์  www.ktc101.com โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า  "กล่องฝากข้อความมุมล่างขวามือ"
ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
 
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของท่านลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th
เว็บไซด์ : www.dbd.go.th
 
Department of Business Development
44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
Tel. 0-2547-5960 Fax. 0-2547-5973 (Department of e-Commerce)
E-mail : e-commerce@dbd.go.th
Website : www.dbd.go.th
Visitors: 44,694